Code of Conduct

Socialt ansvarstagande
Vår Code of Conduct skall alltid ses som minimikrav tillsammans med den nationella lagstiftning som råder i de land vi är verksamma i samt internationella konventioner och standarder*. Vi på Offecct arbetar efter FN:s Global Compact tio riktlinjer och ställer krav på våra leverantörer att göra detsamma.

Vi står bakom en rättvis och affärsutvecklande konkurrens.  Vi ska se till att inte direkt eller indirekt bryta mot korruptionslagstiftning, konkurrenslagstiftning, miljölagar eller arbetsrätt oavsett nation vi är verksamma i.

Offecct tar social hänsyn, med det menar vi att alla intressenter och medarbetare behandlas på ett etiskt sätt. Diskriminering, övergrepp, tvångsarbete och barnarbete är inte accepterat. Offecct ställer sig alltid bakom likabehandling och rättvisa arbetsvillkor. Alla har rätt till lika löner vid lika arbete.  Vi följer även de föreskrifter som finns för ISO 26000.

Arbetsmiljö
Vår Code of Conduct gäller för alla anställda på Offecct oavsett tjänst eller anställning.
Vi på Offecct arbetar utifrån LEAN, vilket innebär att vi arbetar på ett systematiskt sätt och med ständiga förbättringar. Vi har tydliga dokumenterade rutiner rörande hälsa, miljö och säkerhet för att förebygga och förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare.

Offecct uppmuntrar varje medarbetares egen personlighet och verkar för att varje person bidrar till en effektivare och hållbar verksamhet.
Ingen personal får för egen vinning, kräva eller ta emot olämpliga förmåner eller erbjuda någon annan detta. Detta enligt nationell och internationell lagstiftning. Offecct har nolltolerans mot brott och anmäler alla ärenden till den lokala polismyndigheten.

Miljö
Offecct arbetar aktivt för att förebygga samt minimera all miljöpåverkan som vi förorsakar. Varje produkt genomgår en livscykelanalys för att minimera och förhindra negativ påverkan från råmaterialet, produktionsprocesserna, energikonsumtionen, förpackningen, transporten och andra aktiviteter, i enlighet med vår miljöpolicy. Vi utgår alltid ifrån försiktighetsprincipen.
Vi gör aktiva val när det kommer till energibesparing, vi använder oss utav lågenergilampor, dricker lokalt vatten och har omfattande återvinningsstationer i produktionen.

Vi väljer att använda ansvarstagande leverantören som inte tillverkar, handlar och/eller använder kemikalier och farliga ämnen som omfattas av regionala eller internationella förbud eller avvecklingar. Offecct väljer alltid de kemikalier som innehåller minst skadliga ämnen och har lägst miljöpåverkan.

De flesta av våra leverantörer ligger inom en radie på 30 mils avstånd. Det är logiskt och för oss en självklarhet; transporterna är inte längre än nödvändigt och det underlättar våra nära samarbeten.  Offecct är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004, delar av vår kollektion är märkta med Svanen och Möbelfakta.

Genomförande
Uppförandekoden har som mål att vara en guide för alla medarbete och samarbetspartners till Offecct. Dessa riktlinjer skall följas av alla våra leverantörer och vi kräver en öppenhet och dialog mellan alla parter. Skulle detta inte ske eller på något sätt avvika kommer de affärsrelationer som bryter mot dessa föreskrifter att ses över. Om en leverantör inte uppfyller kraven i uppförandekoden och om inga lösningar kan avtalas och genomföras, inom överenskommen tidsfrist kan Offecct välja att stoppa pågående produktion, avbryta motsvarande kontrakt, avbryta framtida kontrakt och/eller avsluta affärsrelationen med den leverantör som icke följer uppförandekoden.

*ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer, Rio deklarationen, FN:s barnkonvention. 

Downloads