Carry On by Mattias Stenberg

Miljöpolicy

Offecct är ett svenskt företag som grundades i Tibro år 1990. Tillsammans med arkitekter och formgivare från olika delar av världen, utvecklar vi möbler med hållbar och funktionell design för alla typer av mötesplatser. Vår verksamhet bygger på en genuin och lokal hantverkstradition som vi kombinerar med de senaste teknologiska framstegen. Vi är internationellt erkända för vår produktutveckling i miljövänliga och återvinningsbara material, och för att skapa nya typologier inom möbler och produkter som förbättrar ljud- och luftkvalitéer i byggnader. Vår kollektion gör att inredningar ger positiva och kreativa upplevelser i möten mellan människor idag och imorgon.

Offecct arbetar vi med hållbarhetsfrågor utifrån tre aspekter; socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt ansvar. Dessa aspekter återkommer ständigt i vårt arbetssätt. Dels genom hållbar utveckling, men också genom att ständigt testa nya, innovativa material. Vår strävan är att ta fram produkter med en lång livscykel samtidigt som miljöpåverkan minimeras genom att använda återanvändbart material. Vidare arbetar vi ständigt mot ett resurssnålt materialanvändande, ett bättre materialutnyttjande och ett bättre energiutnyttjande.

Vårt företag skall genom ständiga förbättringar förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från tillverkningsprocesser, produkter, transporter och övrig verksamhet. Genom att identifiera förbättringsområden, mäta dessa samt arbeta med aktiviteter för att nå målen bidrager vi till att förbättra den yttre såväl som den inre miljön. Krav ställs både på oss själva och på våra underleverantörer.

Vi på Offecct ska:

 • Alltid ta hänsyn till vilken miljöpåverkan en förändring innebär.
 • Arbeta aktivt för att dagens material successivt byts mot mer miljövänliga.
 • Kontinuerligt och noggrant följa forskning och utveckling inom miljöområdet och på detta sätt skapa en beredskap inom företaget för nya och framtida krav.
 • Stimulera och mobilisera alla medarbetares kreativitet och engagemang för miljöfrågor och därmed se till att kompetens och resurser finns för att utföra ett bra miljöarbete.
 • Sträva efter att eliminera insatsmaterial och produktionsprocesser som innehåller ämnen vilka är miljö- och hälsofarliga.
 • Söka materialsnåla konstruktionslösningar och tillämpa livscykeltänkande i produkt- och processutveckling.
 • Kretsloppsanpassa våra produkter, redan vid konstruktion ska hänsyn tas till framtida återanvändning, demontering och materialåtervinning.
 • Ställa krav på och prioritera leverantörer som levererar produkter och tjänster i samstämmighet med vår miljöpolicy.
 • Sträva efter att transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt.
 • Följa gällande lagar, förordningar och bestämmelser.
 • Med kunskap och engagemang inspirera andra aktörer att ta ökad miljöhänsyn.

Offecct arbetar vi även mot att göra våra kontor så gröna som möjligt.  Förutom återvinning, energisnåla lampor och miljövänligt kontorsmaterial ska våra tjänstebilar vara miljövänliga och tjänsteresor ske med kollektivtrafik om möjligt. Vi är självklart certifierade enligt ISO 14001. Varje år kartlägger vi strukturerat och objektivt våra miljöaspekter. Våra miljömål tas fram utifrån dessa aspekter, målen mäts kontinuerligt. Vi arbetar ständigt och aktivt med dessa uppsatta mål.


Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att alltid ha en bra arbetsmiljö, sett ur ett fysiskt likväl som ett psykiskt och socialt perspektiv. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, men för att uppnå en god arbetsmiljö krävs samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Anställda och arbetsgivare ska sträva efter att ständigt förbättra arbetsmiljön, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro på ett tidigt stadium samt arbeta aktivt med rehabilitering.

Varje anställd ska:

 • Känna till målen med sitt arbete och förstå sin roll i organisationen
 • Ha nödvändig kompetens, de befogenheter som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter samt använda och utveckla sin kompetens.
 • Möjlighet att påverka det egna arbetets innehåll och arbetsmiljön.
 • Visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.
 • Verka för att mobbning inte förekommer.

Varje chef ska:

 • Informera sin personal om gällande policys samt jämställdhetsplan.
 • Vid tecken på missbruk eller mobbning omedelbart vidta åtgärder.
 • Minst en gång per år ha utvecklingssamtal med personalen, kan bokas tätare vid behov.
 • Aktivt verka för friskvård och tidig rehabilitering.
 • Aktivt arbeta med jämställdhet på arbetsplatsen.
Downloads